API Get Token Facebook Full Quyền Không Checkpoint 99%

Hôm nay vô tình mò được đoạn API get token mới, giảm tỉ lệ Checkpoint và rất dễ sử dụng. Chỉ cần nhập Username và Password là nó sẽ show ra Access_Token cho bạn.

Api Get Token, API Get Token Facebook Full Quyền Không Checkpoint 99%, Lấy Token Full Quyền Mới Nhất 2019, Check Token Mới Nhất 2019, Lấy Token Facebook Mới Nhất 2020

Cách sử dụng API này


Để giảm thiểu khả năng Checkpoint và tăng độ bảo mật tôi khuyên các bạn nên dùng mật khẩu ứng dụng.
Để tạo mật khẩu ứng dụng truy cập vào Link này: https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=per_app_passwords&view
Sau đó lấy mật khẩu đó để lấy Access_Token từ API dưới đây.
https://b-graph.facebook.com/auth/login?email={taikhoan}&password={matkhau}&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post

Ví dụ: tài khoản: [email protected] và mật khẩu ứng dụng: ISH434iJ thì API sẽ như sau.
https://b-graph.facebook.com/auth/[email protected]&password=ISH434iJ&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post

Sau đi truy cập vào API bạn đã tạo ra sẽ có dạng như sau.
{
   "session_key": "5.X3fQR_y43vEg55110267-1536501797",
   "uid": 1536501797,
   "secret": "2e92d9e1855334044465a5fc6b32a",
   "access_token": "EAAAAAYsX7TsBAIfpLu5DzPld7e0Gj3hYZBN9k0AwjmoZCOtwZA4avQjBugGsQ1iEAOlHdPqUFvZAUPC0zzHN517ZB0fx9HY281WFAHnjL22De3gtAzwhD3AoUfu62yAA37D7uV97JpvosCO99vQuaUJ3pqNii2m4QZCjvyOdkBhNqzYYaNiJ9NydR5SzxEYMrUYw",
   "machine_id": "1_JzXAOnIps1I-nsFw",
   "confirmed": true,
   "identifier": "1536501797"
}

Trong đó "access_token": "EAAAAAYsX7TsBAIfpLu... thì EAAAAAYsX7TsBAIfpLu... sẽ là Token của bạn nhé.

Lời kết


Lưu ý: Hãy đăng nhập vào Facebook trước, rồi hả dùng truy cập API để tránh hoàn toàn checkpoint luôn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.