Tổng Hợp Các Code Tính Năng F12 Cho Facebook

Sau đây là một số Code F12 do mình cập nhật từ các nguồn khác nhau. Và một số là mình viết, mọi người hãy theo dõi bài viết này thường xuyên để có những bộ Code F12 mới nhất nhé.

Code F12 Facebook, Tổng Hợp Code F12, Code F12 Tính Năng Facebook, Tổng Hợp Các Code Tính Năng F12 Cho Facebook, Mới Nhất 2019, Mới Nhất 2018, Mới Nhất 2020

Unfollow (Xóa tất cả những người theo dõi).


Bước đầu tiên truy cập vào https://m.facebook.com/dangtiensi.it?v=following nhưng phải sửa cái username dangtiensi.it thành username của bạn rồi hả truy cập vào nhé.
Sau đó nhấn F12 chọn tab Console để nhập code dưới đây vào.
// Code By Sĩ Ben - Blog: https://www.siblog.net
// Nếu chia sẻ lại nhớ ghi nguồn nhé
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('touchable primary');
var ACCESS_TOKEN = '';
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
text = inputs[i].getAttribute("href").replace("/profile.php?id=","");
//inputs[i].innerHTML = text;
var a = new XMLHttpRequest;
a.open("GET","https://graph.facebook.com/" + text + "/subscribers?access_token=" + ACCESS_TOKEN + "&method=delete");
a.send();
console.log('Successfully');
}

Trong Script có đoạn như sau.
var ACCESS_TOKEN = '';

Thay Access_Token vào đó, có thể Get tại fb.siblog.net hoặc lên mạng gõ hướng dẫn lấy token nhé.
Mẹo: kéo xuống và tải thêm ra thật nhiều hoạt động để xóa được tất cả luôn nhé.

Delete Friend Invitations (Xóa lời mời kết bạn đã gửi).


Truy cập vào Link: https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing rồi nhấn F12 và dán đoạn code dưới đây vào.
// Code By Sĩ Ben - Blog: https://www.siblog.net
// Nếu chia sẻ lại nhớ ghi nguồn nhé
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _52jg _56bs _26vk _2b4n _56bt');
for(var i=0; i<inputs.length;i++){
inputs[i].click();
}

Remove No Interact Friends (Xóa bạn bè không tương tác).


Truy cập vào Link: https://www.facebook.com rồi nhấn F12 và dán đoạn code dưới đây vào.
(() => {
 /*
 ** Author: @MonokaiJsp (MonokaiJs | omfg.vn)
 */
 const exceptions = ['100030089564311', '100011158877849', '100001467593814']; // Những ID nick mà bạn không muốn xóa mặc dù không tương tác.
 
 const LIMIT_POSTS = 100; // Số lượng bài viết mà bạn bè tương tác với bạn
 const ACCESS_TOKEN = ''; // Các bạn có thể Get Token tại fb.siblog.net
 
 var getFriendList = (e, o) => {var a = new XMLHttpRequest;a.onreadystatechange = (() => {4 == a.readyState && 200 == a.status && o(JSON.parse(a.responseText).data)}), a.open("GET", "https://graph.facebook.com/me/friends?limit=5000&fields=id,name&access_token=" + e), a.send()}
 var getPosts = (e, o) => {var a = new XMLHttpRequest;a.onreadystatechange = (() => {4 == a.readyState && 200 == a.status && o(JSON.parse(a.responseText).data)}), a.open("GET", "https://graph.facebook.com/me/posts?limit="+LIMIT_POSTS+"&fields=id,name&access_token=" + e), a.send()}
 var getShares=(e,n,o=!1)=>{o||(o="https://graph.facebook.com/"+n+"/comments?limit=5000&fields=from.id&access_token="+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open("GET",o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var e=JSON.parse(t.responseText);e.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.from.id]&&(friendsList[e.from.id].point+=1)}),void 0!==e.paging&&void 0!==e.paging.next?console.log("Continue scanning reactions for "+n):(console.log("Scanned comments on post "+n),completedPosts.push(n))}})},getComments=(e,n,o=!1)=>{o||(o="https://graph.facebook.com/"+n+"/comments?limit=5000&fields=from.id&access_token="+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open("GET",o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var o=JSON.parse(t.responseText);o.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.from.id]&&(friendsList[e.from.id].point+=1)}),void 0!==o.paging&&void 0!==o.paging.next?console.log("Continue scanning reactions for "+n):(console.log("Scanned comments on post "+n),getShares(e,n))}})},getReactions=(e,n,o=!1)=>{o||(o="https://graph.facebook.com/"+n+"/reactions?limit=5000&access_token="+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open("GET",o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var o=JSON.parse(t.responseText);o.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.id]&&(friendsList[e.id].point+=1)}),void 0!==o.paging&&void 0!==o.paging.next?console.log("Continue scanning reactions for "+n):(console.log("Scanned reactions on post "+n),getComments(e,n))}})},removeFriend=(e,n)=>{var o=new XMLHttpRequest,t=new FormData;t.append("fb_dtsg",require("DTSGInitialData").token),t.append("uid",e.id),t.append("unref","bd_profile_button"),t.append("floc","profile_button"),t.append("nctr[_mod]","pagelet_timeline_profile_actions"),t.append("__req","x"),t.append("__be","1"),t.append("__pc","PHASED:ufi_home_page_pkg"),t.append("dpr","1"),o.open("POST","https://www.facebook.com/ajax/profile/removefriendconfirm.php"),o.send(t),o.onreadystatechange=(()=>{4==o.readyState&&200==o.status&&n(e)})};
 var friendsList = {}, completedPosts = [];
 console.log('Loading friends list...');
 getFriendList(ACCESS_TOKEN, graph_friendlist => {
 console.log('Successfully loaded ' + graph_friendlist.length + ' friends...');
 for (fid in graph_friendlist) {
  friendsList[graph_friendlist[fid].id] = {};
  friendsList[graph_friendlist[fid].id].name = graph_friendlist[fid].name;
  friendsList[graph_friendlist[fid].id].point = 0;
 }
 console.log('Loading posts...');
 getPosts(ACCESS_TOKEN, posts => {
  console.log('Loaded ' + posts.length + ' posts.');
  console.log('Loading posts reactions...');
  posts.forEach(post => {
  getReactions(ACCESS_TOKEN, post.id, false);
  });
  var interval = setInterval(() => {
  if (completedPosts.length == posts.length) {
   console.log('> Done scanning progress!');
   var removeList = [];
   for (friend_id in friendsList) if (friendsList[friend_id].point == 0 && !exceptions.includes(friend_id)) removeList.push({
   id: friend_id,
   name: friendsList[friend_id].name
   });
   console.log('> Done filtered friends to be removed!');
   console.log('⚠️ ' + removeList.length + ' friends will be removed due to have no interaction!');
   var timer = 0;
   removeList.forEach(rem => {
   timer += 1;
   setTimeout(() => {
    removeFriend(rem, (removed) => {
    console.log('✔️ [' + removed.id + '] ' + removed.name + ' has just been removed from friends list!');
    });
   }, timer * 800);
   });
   clearInterval(interval);
  }
  }, 500);
 });
 });
})();

Delete All Comments (Xóa tất cả bình luận).


Truy cập vào Link sau: https://m.facebook.com/me/allactivity?log_filter=cluster_116&category_key=commentscluster
rồi nhấn F12 và dán đoạn code dưới đây vào.
// Code By Sĩ Ben - Blog: https://www.siblog.net
// Nếu chia sẻ lại nhớ ghi nguồn nhé
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _55i1 _58a0 touchable _558l');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
text = inputs[i].getAttribute("data-sigil");
if(text == 'touchable touchable m-delete-button mflyout-remove-on-click ajaxify'){
inputs[i].click();
}
}
console.log('Đã xóa: '+ i);

Mẹo: kéo xuống và tải thêm ra thật nhiều hoạt động để xóa được tất cả luôn nhé.

Delete All Status (Xóa tất cả bài viết).


Truy cập vào Link sau: https://m.facebook.com/me/allactivity?log_filter=cluster_11&category_key=statuscluster
rồi nhấn F12 và dán đoạn code dưới đây vào.
// Code By Sĩ Ben - Blog: https://www.siblog.net
// Nếu chia sẻ lại nhớ ghi nguồn nhé
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _55i1 _58a0 touchable _558l');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
text = inputs[i].getAttribute("data-sigil");
if(text == 'touchable touchable m-delete-button mflyout-remove-on-click ajaxify'){
inputs[i].click();
}
}
console.log('Đã xóa: '+ i);

Mẹo: kéo xuống và tải thêm ra thật nhiều hoạt động để xóa được tất cả luôn nhé.

Delete All Reaction (Xóa tất cả bày tỏ cảm xúc).


Truy cập vào Link sau: https://m.facebook.com/me/allactivity?log_filter=likes&category_key=likes
rồi nhấn F12 và dán đoạn code dưới đây vào.
// Code By Sĩ Ben - Blog: https://www.siblog.net
// Nếu chia sẻ lại nhớ ghi nguồn nhé
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _55i1 _58a0 touchable _558l');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
text = inputs[i].getAttribute("data-sigil");
if(text == 'touchable touchable m-delete-button mflyout-remove-on-click ajaxify'){
inputs[i].click();
}
}
console.log('Đã xóa: '+ i);

Delete Friend Invitations Sent To Me (Xoá những lời mời kết bạn đã gửi cho tôi).


Truy cập vào Link sau: https://m.facebook.com/friends/center/requests
rồi nhấn F12 và dán đoạn code dưới đây vào.
// Code By Sĩ Ben - Blog: https://www.siblog.net
// Nếu chia sẻ lại nhớ ghi nguồn nhé
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _52jg _56bs _26vk _56b_ _5uc3 _3cqr _56bt');
for(var i=0; i<inputs.length;i++){
inputs[i].click();
}

Mẹo: kéo xuống và tải thêm ra thật nhiều hoạt động để xóa được tất cả luôn nhé.

Lời kết


Bài viết sẽ được cập nhật thêm Code F12, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những đoạn Code F12 hay nhé.