Share Code Simsimi Rep Inbox Cho Profile Mới Nhất 2019

Chào mọi người, thì Code về Simsimi thì củng có nhiều người viết rồi. Ở đây mình viết dưới dạng Php và dùng một số Api mới từ Facebook. Thì Code này khá đơn giãn và dùng nhanh chỉ cần kẹp Token và ID Facebook vào thôi. Rồi treo Cron hoặc dùng VPS treo tab nó.
Code Rep Inbox Simsimi, Share Code Rep Tin Nhắn, Share Code Trả Lời Tin Nhắn, Share Code Simsimi Rep Inbox Cho Profile Mới Nhất 2019, Api Simsimi Mới Nhất 2019

Các bước thực hiện


Bước đầu tiên cần phải có đó chính là một cái Hosting để chạy và treo Cron cái này lên mạng tìm hiểu và mua hay tạo Free một con Hosting nhé.
Tiếp đó tạo một file PHP tên gì củng được và dán đoạn code dưới đây vào:
<?php
header("Content-Type: application/json");
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
set_time_limit(0);
/*
Code By Sĩ Ben
Blog: https://www.siblog.net
=> Vui lòng không xóa dòng này ! hãy tôn trọng người viết.
*/
$id_profile = 1536501797; //ID của nick cần cài sim
$token = ''; //Token của nick cần cài sim
$limit = 1; //Chỉ check 5 người nhắn tin đầu tiên trong messenger
$soluong = 5; //Chỉ đọc tối đa 5 tin nhắn của người khác gữi cho mình
$graph = json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/v3.2/me/threads?fields=id,link&limit='.$limit.'&access_token='.$token), true);
for($a=0;$a<count($graph['data']);$a++){
$id_cangui = $graph['data'][$a]['link'];
$siben = array("/messages/t/", "/");
$sibendz = str_replace($siben,"",$id_cangui);
$id_mess = $graph['data'][$a]['id'];
$message = json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/'.$id_mess.'/messages?fields=from,to,message,id&limit='.$soluong.'&access_token='.$token), true);
for($b=0;$b<count($message['data']);$b++){
  $check = $message['data'][$b]['from']['id'];
  $id_nguoigui = $message['data'][$b]['from']['id'];
  if($check != $id_profile){
  $message_nguoigui = $message['data'][$b]['message'];
  //api simsimi có thể thay đổi nhé
  $apisim = json_decode(file_get_contents('http://fb.siblog.net/api/simsimi.php?key=sibendz&text='.urlencode($message_nguoigui)), true);
  $text = $apisim['messages'][0]['text'];
  if(!$text){
  $text = 'Tôi không hiểu bạn đang nói gì !';
  }
  $text .= "\nBot #simsimi - Sĩ Ben";
  //api gữi tin nhắn của Facebook
  SendCode($sibendz,urlencode($text),$token);
  echo "đã gữi: ".$sibendz."\n";
  }else{
  echo "false\n";
  break;
  }
}
}
function SendCode($idfb,$message,$token){
$app = app($token);
$appid = $app['id'];
$cookie = get_cookie('https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp?access_token='.$token.'&format=json&new_app_id='.$appid.'&generate_session_cookies=1');
if($idfb && $message && $cookie && $token){
$url = curl("https://mbasic.facebook.com/messages/read/?fbid=".$idfb,$cookie);
if(preg_match('#name="jazoest" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $jazoest = $_siben[1];
  }
if(preg_match('#name="fb_dtsg" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $fb_dtsg = $_siben[1];
  }
if(preg_match('#name="tids" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $tids = $_siben[1];
  }
if(preg_match('#name="csid" value="(.+?)"#is',$url, $_siben))
  {
    $csid = $_siben[1];
  }
$test = post_data("https://mbasic.facebook.com/messages/send/?icm=1&refid=12","fb_dtsg=".$fb_dtsg."&jazoest=".$jazoest."&body=".$message."&send=G%E1%BB%ADi&tids=".$tids."&wwwupp=C3&ids%5B".$idfb."%5D=".$idfb."&referrer=&ctype=&cver=legacy&csid=".$csid,$cookie);
}else{
die('xảy ra lỗi.');
}
}
function app($a = NULL){
 if($a){
 $result = file_get_contents('https://graph.facebook.com/app?access_token='.$a);
 return json_decode($result, true);
 }
 else return false;
   }
function get_cookie($a){
 $cookie_nguon = file_get_contents($a);
 $c_user = tach($cookie_nguon, 'c_user","value":"', '"');
 $datr = tach($cookie_nguon, 'datr","value":"', '"');
 $fr = tach($cookie_nguon, '"fr","value":"', '"');
 $xs = tach($cookie_nguon, '"xs","value":"', '"');
 $cookie = 'c_user='.$c_user.'; xs='.$xs.'; fr='.$fr.'; datr='.$datr.'';
 return $cookie;
 }
function tach($noidung, $start, $stop) {
 $bd = strpos($noidung, $start);
 $tru = strlen($start);
 $bd = $bd + $tru;
 $noidungg = substr($noidung, $bd);
 $kt = strpos($noidungg, $stop);
 $content = substr($noidungg, 0, $kt);
 return $content;
 }
function post_data($site,$data,$cookie){
  $datapost = curl_init();
  $headers = array("Expect:");
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_URL, $site);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_TIMEOUT, 40000);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_POST, TRUE);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($datapost, CURLOPT_COOKIE,$cookie);
  ob_start();
  return curl_exec($datapost);
  ob_end_clean();
  curl_close ($datapost);
  unset($datapost); 
}
function curl($url,$cookie)
{
  $ch = @curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  $head[] = "Connection: keep-alive";
  $head[] = "Keep-Alive: 300";
  $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
  $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $page;
}
?>

Sau đó chỉnh sửa lại code một tí rồi chạy file này nhé.

Lời kết


Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu Reup lại code nhớ ghi nguồn nhé.