Widget Top Nhận Xét Nhiều Nhất Trong Tuần Cho Blogspot

Đặng Tiến Sĩ Tác giả:
Xuất bản: Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019 -

Widget Top Comments, Top Nhận Xét, Blogspot, Top Week Comment, Widget Top Nhận Xét Nhiều Nhất Trong Tuần Cho Blogspot. Hôm nay mình vừa thi xong được vài môn, rãnh nên đăng bài thôi. Thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một Widget của Blogspot. Giúp hiện thị những người nhận xét nhiều nhất của Blogspot. Để khỏi vòng vo thì mình vô thẳng vấn đề luôn.

Widget Top Comments, Top Nhận Xét, Blogspot, Top Week Comment, Widget Top Nhận Xét Nhiều Nhất Trong Tuần Cho Blogspot

Các bước hướng dẫn


Truy cập vào Blogspot rồi edit Template sau đó tìm thẻ <b:section> và đặt đoạn code sau vào trong <b:section> nhé.

<b:widget id='HTML2' locked='false' title='Nhận Xét Nhiều Nhất Trong Tuần' type='HTML' version='2' visible='true'>
<b:widget-settings>
<b:widget-setting name='content'/>
</b:widget-settings>
<b:includable id='main'>
<div class='widget-content'>
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div id='tc'><ul>
<li><div class='item-thumbnail st'/><div class='clear'/></li>
<li><div class='item-thumbnail nd'/><div class='clear'/></li>
<li><div class='item-thumbnail rd'/><div class='clear'/></li>
<li><div class='item-thumbnail rd'/><div class='clear'/></li>
</ul></div>
</div>
<style>
#tc .item-thumbnail{float:left;margin-right:10px;border-radius:5px;width:36px;height:36px}
#tc .item-info{line-height: 1.2;float:left;width:200px;overflow:hidden;word-wrap:break-word}
#tc .item-info .item-name{font-weight: 500;font-size: 15px}
#tc .item-info .gray{font-size: 11px}
#tc .avatar{border-radius: 100%;margin:3px;width:30px;height:30px}
#tc li{border-top: 1px solid #f5f5f5;padding: 10px 0px}
#tc li:first-child{padding-top: 0px;}
#tc li:last-child{padding-bottom: 6px;}
.st,.nd,.rd{border-radius:50%!important}
.st{background:#dd6}
.nd{background:#ccc}
.rd{background:#d66}
</style>
</b:includable>
</b:widget>

Sau đó thêm đoạn Script sau lên trên thẻ đóng </body>
<script>
//<![CDATA[
//top comment
var lang_com = 'Nhận xét';
lang_coms = 'Nhận xét';
lang_ano = 'Anonymous';
pid = [];
tcapid = 'pid-888757957';
hr = document.getElementById('tc');
ntc = 4;
sa = '40';
noa = 'https://img1.blogblog.com/img/blank.gif';
ba = 'https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif';
noar = 'https://lh3.googleusercontent.com/ANGu71MmGFiRWSQ4jpbnE2-y0SEUT981sZnTHX9d5FwnNIVNnRcxwxrvDX_Wtyo6mVRXz_HYj0SlEitr7A=s' + sa;
bar = 'https://lh3.googleusercontent.com/zFdxGE77vvD2w5xHy6jkVuElKv-U9_9qLkRYK8OnbDeJPtjSZ82UPq5w6hJ-SA=s' + sa;
rsa = '/s' + sa + '$1/';
rcpid = [];
rcn = [];
rca = [];
rcuri = [];
topn = 0;
tcpid = [];
tcpidhv = '';
tcn = [];
tcnhv = '';
tca = [];
tcahv = '';
uri = [];
urihv = '';
tccn = [];
tccnhv = 0;
function tc(gf) {
  var tcgm = 0;
  if (gf.feed.entry != undefined) {
    tcgm = gf.feed.entry.length;
    for (var i = 0; i < tcgm; i++) {
      var c = gf.feed.entry[i];
      rcpid[i] = c['gd$extendedProperty'][0].value;
      if (c.author[0].name.$t == 'Unknown') {
        rcn[i] = lang_ano
      } else {
        rcn[i] = c.author[0].name.$t.replace(/"/g, '&quot;')
      }
      if (c.author[0].gd$image.src == noa) {
        rca[i] = noar
      } else if (c.author[0].gd$image.src == ba) {
        rca[i] = bar
      } else {
        rca[i] = c.author[0].gd$image.src
      }
      if ('uri' in c.author[0]) {
        rcuri[i] = c.author[0].uri.$t
      } else {
        rcuri[i] = ''
      }
    }
    for (var i = 0; i < tcgm; i++) {
      if (i == 0) {
        tcpid[0] = rcpid[0];
        tcn[0] = rcn[0];
        tca[0] = rca[0];
        uri[0] = rcuri[0];
        tccn[0] = 1;
        topn = 1
      } else {
        for (var j = 0; j < topn; j++) {
          if (rcpid[i] == tcpid[j]) {
            tccn[j]++;
            break
          }
        }
        if (j >= topn) {
          tcpid[topn] = rcpid[i];
          tcn[topn] = rcn[i];
          tca[topn] = rca[i];
          uri[topn] = rcuri[i];
          tccn[topn] = 1;
          topn++
        }
      }
    }
    for (i = 0; i < topn; i++) {
      if ((tcpid[i] == tcapid) || (tcpid[i] == 'true')) {
        tccn[i] = 0
      }
    }
    for (i = 0; i < topn - 1; i++) {
      for (j = i + 1; j < topn; j++) {
        if (tccn[i] < tccn[j]) {
          tcpidhv = tcpid[i];
          tcpid[i] = tcpid[j];
          tcpid[j] = tcpidhv;
          tccnhv = tccn[i];
          tccn[i] = tccn[j];
          tccn[j] = tccnhv;
          tcnhv = tcn[i];
          tcn[i] = tcn[j];
          tcn[j] = tcnhv;
          tcahv = tca[i];
          tca[i] = tca[j];
          tca[j] = tcahv;
          urihv = uri[i];
          uri[i] = uri[j];
          uri[j] = urihv
        }
      }
    }
    var dw = '';
    dw += '<ul>';
    i2 = 0;
    for (var i = 0;
      (i < ntc) && (i < topn); i++) {
      if (tccn[i] != 0) {
        var i2 = i2 + 1;
        tcol = [];
        tca[i] = tca[i].replace(/\/s[0-9]+(-*c*)\//, rsa);
        if (i == 0) {
          tcol[i] = 'st'
        } else {
          if (i == 1) {
            tcol[i] = 'nd'
          } else {
            tcol[i] = 'rd'
          }
        }
        dw += '<li';
        if (i == 0) {
          dw += ' style="border-top:0"'
        }
        dw += '><div class="item-thumbnail ' + tcol[i] + '"><img alt="" class="avatar" src="' + tca[i] + '"/></div><div class="item-info"><div class="item-name">';
        if (uri[i] != '') {
          dw += '<a href="' + uri[i] + '" rel="nofollow">' + tcn[i] + '</a>'
        } else {
          dw += tcn[i]
        }
        dw += '</div><span class="gray">' + tccn[i] + ' ';
        if (tccn[i] == 1) {
          dw += lang_com
        } else {
          dw += lang_coms
        }
        dw += '</span></div><div class="clear"></div></li>'
      }
    }
    if (i2 != 0) {
      for (var i = i2; i < ntc; i++) {
        if (i == 1) {
          tcol[i] = 'nd'
        } else {
          tcol[i] = 'rd'
        }
        dw += '<li><div class="item-thumbnail ' + tcol[i] + '"></div><div class="clear"></div></li>'
      }
      dw += '</ul>';
      if (hr) {
        hr.innerHTML = dw
      }
    }
  }
}
var nc = 5;
tt = 0;
y = 0;
z = 0;
jl = 35;
ale = 30;
lk = [];
lk2 = [];
var urlPost;
var comID;
d = [];
p = [];
j2 = [];
tb = [];
a = [];
im = [];
pa = [];
pi = [];
function rc3(s) {
  var x = s.feed.author[0];
  if (x.name.$t == 'Unknown') {
    pa[y] = lang_ano
  } else {
    pa[y] = x.name.$t.replace(/"/g, '&quot;')
  }
  if (x.gd$image.src == noa) {
    pi[y] = noar
  } else {
    pi[y] = x.gd$image.src.replace(/\/s[0-9]+(-*c*)\//, rsa)
  }
  y++
}
function rc1(q) {
  var tcdate = q.feed.updated.$t;
  tt = q.feed.openSearch$totalResults.$t;
  tb = q.feed.title.$t;
  bid = q.feed.id.$t;
  bid = bid.substring(26, 45);
  tcmaxy = parseInt(tcdate.substring(0, 4));
  tcmaxm = parseInt(tcdate.substring(5, 7), 10);
  tcmaxd = parseInt(tcdate.substring(8, 10), 10);
  tctime = tcdate.substring(10, 19);
  tcgmt = encodeURIComponent(tcdate.substring(23, tcdate.length));
  if (tcmaxm == 1) {
    if (7 < tcmaxd) {
      tcminy = tcmaxy;
      tcminm = 1;
      tcmind = tcmaxd - 7
    } else {
      tcminy = tcmaxy - 1;
      tcminm = 12;
      tcmind = 24 + tcmaxd
    }
  } else {
    tcminy = tcmaxy;
    if (7 < tcmaxd) {
      tcminm = tcmaxm;
      tcmind = tcmaxd - 7
    } else {
      tcminm = tcmaxm - 1;
      if ((tcmaxm == 3) || (tcmaxm == 5) || (tcmaxm == 7) || (tcmaxm == 8) || (tcmaxm == 10) || (tcmaxm == 12)) {
        tcmind = 24 + tcmaxd
      } else {
        if (tcmaxm == 2) {
          if ((tcminy % 400 == 0) || ((tcminy % 4 == 0) && (tcminy % 100 != 0))) {
            tcmind = 22 + tcmaxd
          } else {
            tcmind = 21 + tcmaxd
          }
        } else {
          tcmind = 23 + tcmaxd
        }
      }
    }
  }
  tcminy += '';
  if (tcminm < 10) {
    tcminm = '0' + tcminm
  } else {
    tcminm += ''
  }
  if (tcmind < 10) {
    tcmind = '0' + tcmind
  } else {
    tcmind += ''
  }
  if (hr) {
    document.write('<script src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&updated-min=' + tcminy + '-' + tcminm + '-' + tcmind + tctime + tcgmt + '&max-results=200&callback=tc"><\/script>')
  }
  for (var g = 0;
    (g < nc) && (g < tt); g++) {
    c = q.feed.entry[g];
    if (g == q.feed.entry.length) {
      break
    }
    lk = c.link[0].href;
    lk = lk.split('/');
    pid[g] = lk[5];
    cid = lk[8];
    lk2[g] = '';
    for (var h = 0; h < c.link.length; h++) {
      if (c.link[h].rel == 'related') {
        lk2[g] = c.link[h].href;
        lk2[g] = lk2[g].split('/');
        lk2[g] = lk2[g][8]
      }
    }
    if (lk2[g] != '') {
      document.write('<script src="/feeds/' + bid + '/' + pid[g] + '/comments/summary/' + lk2[g] + '?alt=json-in-script&callback=rc3"><\/script>')
    }
    var d2 = c['thr$in-reply-to'].href.split('/');
    d[g] = '/' + d2[3] + '/' + d2[4] + '/' + d2[5];
    p[g] = cid;
    var j = c.summary.$t.replace(/<.*?>/g, '');
    if (j.length < jl) {
      if (j.length == 0) {
        j = '&hellip;'
      }
      j2[g] = j
    } else {
      j2[g] = j.substring(0, jl) + '&hellip;'
    }
    if (c.author[0].name.$t == 'Unknown') {
      a[g] = lang_ano
    } else {
      a2 = c.author[0].name.$t;
      if (a2.length < ale) {
        a[g] = a2
      } else {
        a[g] = a2.substring(0, ale) + '&hellip;'
      }
      a[g] = a[g].replace(/"/g, '&quot;')
    }
    if (c.author[0].gd$image.src == noa) {
      im[g] = noar
    } else if (c.author[0].gd$image.src == ba) {
      im[g] = bar
    } else {
      im[g] = c.author[0].gd$image.src.replace(/\/s[0-9]+(-*c*)\//, rsa)
    }
  }
}
document.write('<script src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=' + nc + '&callback=rc1"><\/script>');
//]]>
</script>

Trong đoạn Script có dòng
tcapid = 'pid-888757957';

Để lấy được pid-888757957 của Blogspot thì làm như sau nhé. Nhấn F12 rồi làm như hình dưới.

Widget Top Comments, Top Nhận Xét, Blogspot, Top Week Comment, Widget Top Nhận Xét Nhiều Nhất Trong Tuần Cho Blogspot

Lời kết


Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé.

Thích
Bình luận
Sắp xếp theo

 1. Ý ảnh bài viết có e kìa @@

  Trả lờiXóa
 2. Trả lời
  1. mún đặt thì vào đây https://www.siblog.net/2018/05/addlink.html

   Xóa
 3. bài viết hay quá, ủng hộ 3 líc gà cho ông
  from lopthuthuat.xyz

  Trả lờiXóa
 4. Cmt dạo thường xuyên, liên kết đc lên top ko a :d

  Trả lờiXóa
 5. Trả lời
  1. sao gọi là bạn già thế mình có già đâu ! mới có 2k4 à

   Xóa
  2. A lại đú theo nữa rồi :v

   Xóa
 6. Thông Báo !
  Tên Miền : https://khanhbloggaming.blogspot.com đã được chuyển sang tên miền mới https://khanhblog.tk
  Phiền bạn đổi lại hộ mình nhé ! . Xin Lỗi Vì Sự Bất Tiện Này !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. https://khanhbloggaming.blogspot.com sẽ tự động chuyển thành https://khanhblog.tk mà :v e

   Xóa
 7. Rep ib e anh ơi, thứ 6 rồi nha :v

  Trả lờiXóa

Bài Viết Có Thể Xem

THÔNG BÁO

Biên tập nội dung: Đặng Tiến Sĩ
Sĩ Ben IT Blogger giữ bản quyền nội dung trên website này
Chỉ được phát hành lại nội dung khi có sự đồng ý của chủ sở hữu
Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về địa chỉ dangtiensi.vn@gmail.com

Đóng Liên hệ